SUCCESIUNE

ACTE NECESARE SUCCESIUNE:

1. certificat de deces
2. acte de identitate și de stare civilă ale moștenitorilor (cărți de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie)
3. acte de proprietate (contract de vânzare cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, etc)
4. documentaţie cadastrală (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
5. adresă emisă de instituţia bancară în favoarea căreia există constituite ipoteci şi interdicţii, din care să reiasă fie valoarea creditului restant contractat de defunct, fie acordul expres dat în procedura radierii ipotecilor şi interdicţiilor aferente;
6. certificatul de înmatriculare și talonul mașinii;
7. actul de concesiune pentru locul de veci și adeverința de la cimitir/Parohie sau Administrația Cimitirelor, cu valoarea locului de veci;
8. certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către stat pe numele defunctului;
9. certificat eliberat de ANAF pentru defunct, pe baza unei adrese eliberate de notarul public (numai pentru defuncții care au CNP).

* Actele menţionate mai sus au rol pur orientativ, exemplificativ și nu limitativ şi se vor particulariza pentru fiecare caz în parte, iar ele vor fi prezentate în original și depuse de părți pe parcursul procedurii succesorale.