DECLARATII

DECLARAȚIE VIZÂND DEȚINEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT/ADMINISTRATOR

 • Actul de identitate al asociatului/administratorului – în original
 • Dovada rezervării denumirii firmei, dacă societatea este în curs de constituire
 • Certificatul de înregistrare al societății în original, dacă este o societate deja constituită și Certificat constatator de la Registrul Comerțului

DECLARAȚIE ACORD PLECARE MINOR

 • Acte de identitate declarant (părinte, reprezentant legal) – în original
 • Certificat de naștere minor, pașaport sau CI – în original
 • Certificat de căsătorie, certificat/hotărâre de divorț părinți – în original
 • Act de identitate însoțitor – copie
 • Este necesar să se cunoască destinația și ruta deplasării precum și unde va locui minorul în străinătate

DECLARAȚIE PRIMIRE REST DE PREȚ/SULTĂ/CONTRAVALOARE

 • Acte de identitate declarant – în original
 • Actul în baza căruia se datora suma – în original
 • Dovada achitării: ex. mandat poștal, extras de cont, ordin de plată

DECLARAȚII ÎN PROCEDURA SUCCESOARLĂ

 • Acte de identitate declarant- în original
 • Certificat de deces al autorului moștenirii – original sau copie
 • Acte de stare civilă care dovedesc legătura cu defunctul (certificat de naștere/deces/căsătorie) – în original
 • Testament (dacă vocația la moștenire este testamentară) – în original

DECLARAȚII PRIVIND REVOCAREA UNUI ACT (PROCURĂ, TESTAMENT)

 • Actul de identitate – în original
 • Actul care se revocă – în original

DECLARAȚII LUARE ÎN SPAȚIU

 • Act de identitate declarant – în original
 • Acte de proprietate și încheiere de întabulare imobil – în original
 • Certificat fiscal și/sau extras de carte funciară pentru informare, dacă este cazul

DECLARAȚII GARANT/FIDEIUSOR

 • Act de identitate declarant – în original
 • Dacă se garantează cu un bun: actul de proprietate, încheierea de întabulare, certificat fiscal, extras de carte funciară – în original

DECLARAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU UN IMOBIL

 • Act de identitate declarant – în original
 • Acte de proprietate/acte care dovedesc dreptul de a folosi bunul – în original
 • Încheierea de intabulare a imobilului și un extras informativ de carte funciară cât mai recent, dacă este cazul
 • Certificat fiscal, dacă este cazul

DECLARAȚII ACORD CONSTRUIRE PE LIMITA PROPRIETĂȚII

 • Acte de identitate declarant – în original
 • Acte de proprietate ale bunului proprietatea declarantului, în original și copii ale actelor de proprietate privind imobilul în beneficiul căruia se dă declarația
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul

DECLARAȚII TIP PROGRAM „PRIMA CASĂ”

 • Acte de identitate declarant- în original
 • Model de declarație solicitat de banca cu care urmează a fi încheiat contractul, în cazul în care banca solicită întocmirea actului în acest mod

DECLARAȚII PENTRU RADIERE IPOTECĂ DIN CARTEA FUNCIARĂ

 • Acte de identitate declarant – în original
 • Actele de proprietate
 • Încheierea de intabulare
 • Contractul de ipotecă
 • Împuternicirea persoanei abilitate să semneze actul în calitate de reprezentant al instituției de credit
 • Copie de pe actul de identitate al reprezentantului instituției de credit
 • Documentul emis de unitatea creditoare din care rezultă achitarea integrală a creditului ipotecar
 • Extras de carte funciară pentru informare

DECLARAȚII DE RENUNȚARE LA UZUFRUCT/ABITAȚIE

 • Acte de identitate declarant – în original
 • Actul prin care s-a constituit/rezervat dreptul de uzufruct – în original
 • Încheierea de înscriere a uzufructului în cartea funciară
 • Certificat de atestare fiscală
 • Extras de carte funciară pentru informare

DECLARAȚII ÎN PROCEDURA DIVORȚULUI

 • Actul de identitate al declarantului – în original
 • Certificat de căsătorie – în original
 • Certificat de naștere – în original

DECLARAȚII NOTORIETATE

 • Actele de identitate ale declaranților – în original
 • Actele de stare civilă ale persoanei pentru care se întocmește declarația
 • Acte în dovedirea celor declarate

DECLARAȚII NESUPRAPUNERE SEDIU SOCIAL

 • Actul de identitate al declarantului – în original
 • Actul de proprietate
 • Contract de comodat/contract de închiriere sau alt act în baza căruia s-a stabilit sediul social la o anumită adresă
 • Actele societății – certificatul de înregistrare (CUI) și certificat constatator (dacă există) sau dovada rezervării denumirii firmei (pentru societăți încă neconstituite)

DECLARAȚII PIERDERE ACTE

 • Actul de identitate al declarantului – în original
 • Dovada publicării pierderii în Monitorul Oficial.