Contractul de ipotecă imobiliară


Potrivit art 2343 Cod Civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații.

Ipoteca – Caracterele juridice

Ipoteca este prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligația pe care o garantează și poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele și asupra oricărei părți, chiar și atunci când proprietatea este divizibilă sau obligațiile sunt divizibile.

Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sancțiunea nulității absolute. (Art 2378 Cod Civil).

Se pot ipoteca:
 • Imobilele cu accesoriile lor;
 • Uzufructul acestor imobile și accesoriile;
 • Cotele părți din dreptul asupra imobilelor;
 • Dreptul de superficie.

Acte necesare contract de ipotecă

Actele necesare:

 • cărțile de identitate, certificatele de căsătorie (proprietari) convenții matrimoniale (dacă este cazul);
 • pentru cetățenii străini: pașaport și certificat de înregistrare fiscală în România (N.I.F./ C.I.F. – eliberat de către ANAF – NIF-ul se obține prin procură);
 • sentință civilă/certificatul de divorț – dacă este cazul;
 • procură întocmită în formă autentică atunci când proprietarii sunt reprezentați la încheierea actului de către un mandatar.

Pentru persoanele juridice: Certificat de înregistrare, Decizia Asociatului Unic sau Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la constituirea ipotecii asupra imobilului, care va cuprinde descrierea imobilului, valoarea și moneda.

 • contract de vânzare-cumpărare / contract de construire;
 • proces verbal de predare primire/dovadă achitare integrală apartament;
 • certificat de moștenitor, contract de donație, contract de partaj, etc.
 • schița cadastrală, încheierea de intabulare, extras carte funciară.

Din partea instituției bancare: procură și act de identitate.Etichete: , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *